Regulamin IMP

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

I. CELE
1.1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski.
1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantów Polski na zawody międzynarodowe.
1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.
1.4. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

III. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

IV. UCZESTNICTWO
4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:
4.2.1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w roku poprzednim,
4.2.2. Zawodnik do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
4.2.3. 2 zawodników (z pominięciem już uprawnionych), którzy uzyskali w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2380; partie wygrane walkowerem są pomijane; nie stosuje się zmiany rankingu przeciwnika z uwagi na posiadany przez niego tytuł lub dużą różnicę rankingu,
4.2.4. 2 zawodników o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów
(z pominięciem już uprawnionych),
4.2.5. Zawodnik nominowany przez PZSzach lub organizatora, z rankingiem FIDE minimum 2500 na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów, lub na liście rankingowej ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda).

4.3. Zawodnikami rezerwowymi są kolejni zawodnicy z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów. Przy równości decydują wyższe rankingi na kolejnych, wcześniejszych listach.
4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodników nieaktywnych.
4.5. W przypadku gdy podane w p.4.2.2 i 4.2.4. kryteria nie dają rozstrzygnięcia, decydują wyższe rankingi na kolejnych, wcześniejszych listach.
Przy równości Rp (p.4.2.3.) decyduje wyższy ranking na liście 1 stycznia roku rozgrywania zawodów i kolejno na wcześniejszych.
4.6. Lista zawodników uprawnionych do startu zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA
5.1. Zgłoszenia udziału dokonują zawodnicy na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportowych PZSzach i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).
5.2. W przypadku rozgrywania zawodów w styczniu, termin zgłoszeń podany w punkcie 5.1. zostanie skorygowany i zamieszczony w załączniku nr 1.
5.3. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i rankingowej (załącznik nr 1).
5.4. W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.3., przepadają.
5.5. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.
5.6. Zawodnicy nieobecni na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.
6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
6.4. Zawodnicy, którzy bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:

7.1.1. Suma zdobytych punktów,
7.1.2. System Sonneborna-Bergera,
7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),
7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,
7.1.5. Liczba zwycięstw,
7.1.6. Większa liczba partii rozegranych czarnymi,
7.1.7. Losowanie.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.
8.2. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski.
8.3. Najlepsi zawodnicy uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.
8.4. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE
9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.
9.2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.
9.3. Opłaty:

9.3.1. startową,
9.3.2. organizacyjną,
9.3.2. rankingową,
w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1., należy wpłacić na konto PZSzach (załącznik nr 1).

X. SĘDZIOWANIE
10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, z pomocą sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA. Zawody mogą prowadzić również sędziowie niższych klas pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędziów PZSzach.
10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.
10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
10.5. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.
10.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
10.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
11.2. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.
11.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

przewodniczący Rady Zawodników                                                 wiceprezes ds. sportowych

/-/ Bartłomiej Macieja                                                                      /-/ Włodzimierz Schmidt

Załącznik nr 1

Termin i miejsce: 20-30.03.2017, Warszawa
Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 27 lutego 2017 na:
Adres elektroniczny organizatora, Ewa Przeździecka: e.przezdziecka@pzszach.pl
Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach: wlodzimierz.schmidt@gmail.com
Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.pl

Opłata startowa wynosi 200 złotych.
Opłata organizacyjna wynosi 200 złotych.
Opłata rankingowa wynosi 20 złotych.

Nazwa banku i numer konta PZSzach:
BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Załącznik nr 2

Lista zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2017

Lp.Imię i nazwiskoPodstawa awansuTytułRanking 1.01.2017
1.Radosław Wojtaszekp.4.2.1.GM2750
2.Kacper Piorunp.4.2.1.GM2651
3.Mateusz Bartelp.4.2.1.GM2629
4.Jan-Krzysztof Dudap.4.2.1.GM2684
5.Łukasz Jarmułap.4.2.2.IM2470
6.Grzegorz Gajewski      Rp=2852p.4.2.3.GM2613
7.Bartłomiej Heberla      Rp=2768p.4.2.3.GM2556
8.Dariusz Świerczp.4.2.4.GM2647
9.Michał Krasenkowp.4.2.4.GM2629
10.p.4.2.5.

Lista zawodników rezerwowych (p.4.3.)

Lp.Imię i nazwiskoTytułRanking 1.01.2017
1.Bartosz SoćkoGM2615
2.Kamil DragunGM2614
3.Kamil MitońGM2612
4.Jacek TomczakGM2601
5.Aleksander MiśtaGM2598
6.Robert KempińskiGM2595