Regulamin IMPK

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET

I. CELE
1.1. Wyłonienie Indywidualnej Mistrzyni Polski.
1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantek Polski na zawody międzynarodowe.
1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród kobiet w Polsce.
1.4. Umożliwienie zawodniczkom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR
2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

III. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

IV. UCZESTNICTWO

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.
4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:

4.2.1. Zawodniczki, które zajęły miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet
w roku poprzednim,
4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
4.2.3. 2 zawodniczki (z pominięciem już uprawnionych), które uzyskały w polskich openach
(co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane; nie stosuje się zmiany rankingu przeciwnika z uwagi na posiadany przez niego tytuł lub dużą różnicę rankingu,
4.2.4. 2 zawodniczki o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),
4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat – minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów lub na liście rankingowej ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda).

4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.
4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodniczek nieaktywnych.
4.5. W przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodniczka o wyższym tytule FIDE (GM, IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, zawodniczka o wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do skutku).
4.6. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA
5.1. Zawodniczki uprawnione dokonują zgłoszenia udziału, a zawodniczki rezerwowe potwierdzają gotowość udziału na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportowych PZSzach i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).
5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i rankingowej (załącznik nr 1).
5.3. Zawodniczki rezerwowe, które potwierdziły gotowość udziału i nabyły uprawnienia na skutek rezygnacji zawodniczek uprawnionych, dokonują opłat wymienionych w punkcie 5.2. w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy.
5.4. W przypadku rozgrywania zawodów w styczniu, terminy zgłoszeń podane w punktach: 5.1. i 5.3. zostaną skorygowane i zamieszczone w załączniku nr 1.
5.5. W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.
5.6. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.
5.7. Zawodniczki nieobecne na Odprawie Technicznej bez uprzedniej zgody sędziego głównego nie zostaną dopuszczone do zawodów.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY
6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.
6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
6.4. Zawodniczki, które bez pozwolenia sędziego zgodzą się na remis przed wykonaniem 30 posunięć, przegrywają partię.

VII. OCENA WYNIKÓW
7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:
7.1.1. Suma zdobytych punktów,
7.1.2. System Sonneborna-Bergera,
7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),
7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,
7.1.5. Liczba zwycięstw,
7.1.6. Większa liczba partii rozegranych czarnymi,
7.1.7. Losowanie.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
8.1. Zwyciężczyni otrzymuje tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski.
8.2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.
8.3. Najlepsze zawodniczki uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.
8.4. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE
9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.
9.2. Uczestniczki biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.
9.3. Opłaty:

9.3.1. startową,
9.3.2. organizacyjną,
9.3.2. rankingową, w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1. lub 5.3., należy wpłacić na konto PZSzach (załącznik nr 1).

X. SĘDZIOWANIE
10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, z pomocą sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA. Zawody mogą prowadzić również sędziowie niższych klas pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędziów PZSzach.
10.2. Sędziego głównego wyznacza organizator.
10.3. Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.
10.4. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.
10.5. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.
10.6. Od decyzji sędziego asystenta zawodniczka ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.
10.7. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
11.2. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.
11.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.
11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych PZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

 

przewodniczący Rady Zawodników                                                 wiceprezes ds. sportowych

/-/ Bartłomiej Macieja                                                                                /-/ Włodzimierz Schmidt

 

Załącznik nr 1

Termin i miejsce: 20-30.03.2017, Warszawa
Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 27 lutego 2017 na:
Adres elektroniczny organizatora, Ewa Przeździecka: e.przezdziecka@pzszach.pl
Adres elektroniczny wiceprezesa ds. sportowych PZSzach: wlodzimierz.schmidt@gmail.com
Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.pl

Opłata startowa wynosi 200 złotych.
Opłata organizacyjna wynosi 200 złotych.
Opłata rankingowa wynosi 20 złotych.

Nazwa banku i numer konta PZSzach:
BPH SA XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

 

Załącznik nr 2

Lista zawodniczek uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2017

Lp.Imię i nazwiskoPodstawa awansuTytułRanking 1.01.2017
1.Monika Soćkop.4.2.1.GM2452
2.Jolanta Zawadzkap.4.2.1.WGM2443
3.Iweta Rajlichp.4.2.1.IM2387
4.Mariola Woźniakp.4.2.1.WIM2193
5.Ewa Harazińskap.4.2.2.WIM2272
6.Anna Warakomska       Rp=2425p.4.2.3.WIM2343
7.Karina Szczepkowska   Rp=2394p.4.2.3.WGM2414
8.Klaudia Kulonp.4.2.4.WGM2392
9.Joanna Majdan-Gajewskap.4.2.4.WGM2366
10.p.4.2.5.

Lista zawodniczek rezerwowych (p.4.3.)

Lp.Imię i nazwiskoTytułRanking 1.01.2017
1.Agnieszka BrustmanWGM2344
2.Beata ZawadzkaWGM2324
3.Joanna DworakowskaWGM2322
4.Katarzyna TomaWGM2322
5.Marta BartelWGM2313
6.Anna KantaneWIM2259

Lista może ulec zmianie po zgłoszeniu się, spełniających kryteria zawodniczek, legitymujących się obywatelstwem polskim, a nie będących reprezentantami Polski na liście rankingowej FIDE.